HEEFM conference banner image

You are here

  1. Home
  2. Improving Access to Higher Education & Employability for Forced Migrants
  3. Gwella Mynediad at Addysg Uwch a Chyflogaeth ar gyfer Mudwyr dan Orfodaeth

Gwella Mynediad at Addysg Uwch a Chyflogaeth ar gyfer Mudwyr dan Orfodaeth

English Welsh

The Open University logo

Dathlu degawd o Ddinas Loches Abertawe

Cynhadledd mewn partneriaeth â’r Brifysgol Agored

Swansea City of Sanctuary 10thAnniversary Logo

Beth yw’r prif rwystrau at Addysg Uwch a Chyflogaeth ar gyfer mudwyr dan orfodaeth?

Pa arferion da a pholisïau sydd eu hangen i oresgyn y rhwystrau hyn?

Sut gall Gymru ddod yn Genedl Loches go iawn?

Dyddiad: Dydd Llun, 14 Mehefin, 2021 - 10:00 i 17:00
Lleoliad: Cynhadledd Rithiol, Cyfarfod Microsoft Teams

Nod y gynhadledd hon yw gwella mynediad at addysg uwch a chyfleoedd cyflogaeth gan gynnwys rôl hanfodol addysg bellach ar gyfer mudwyr dan orfodaeth yng Nghymru a thu hwnt. Bydd yn nodi rhwystrau allweddol a datrysiadau i’r rhwystrau hyn. Mae’n uno llunwyr polisïau, ceiswyr lloches a ffoaduriaid, ymchwilwyr ac academyddion, a sefydliadau cymunedol i drafod y materion hyn ar adeg lle mae Abertawe, nid yn unig yn dathlu degawd o fod yn Ddinas Loches, ond hefyd lle gall Cynllun Ceisiwr Lloches a Ffoadur Cenedl Lloches Llywodraeth Cymru cael ei wireddu yn dilyn etholiadau ym mis Mai 2021. Er bod Cymru a’r Alban yn arwain y ffordd wrth herio ‘amgylchedd gwrthwynebus’ llywodraeth y DU, mae gan y gynhadledd hon oblygiadau pwysig ar gyfer y DU gyfan.

Yn dilyn y gynhadledd, byddwn yn ysgrifennu adroddiadau yn dogfennu’r prif rwystrau i’r rheiny sy’n byw yng Nghymru a sut mae modd eu datrys. Byddwn yn cyflwyno set weithredadwy o argymhellion i Aelodau Cynulliad Cymru wrth iddynt ystyried beth all ddod yn Genedl Loches ei olygu. Byddwn yn dod o hyd i ffyrdd ymarferol i ddatblygu i gefnogi llunwyr polisïau gyda chynigion sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Gyda’n gilydd, ein nod yw cau'r bwlch rhwng dyheadau a gwirioneddau a chyflawni potensial llawn mudwyr dan orfodaeth.

Diolch o galon i’r diweddar Heidi Hillman a’i theulu am eu rhodd garedig i gefnogi’r gynhadledd hon. Fel ffoadur, a oedd wedi graddio o’r Brifysgol Agored, ac yn eiriolwr brwd dros ddysgu gydol oes i bawb, byddai Heidi wedi croesawu nodau’r gynhadledd hon yn llwyr.

Ein Partneriaid

University of South Wales logo
Welsh Refugee Coalition logo

University of Sanctuary logo
Gower College Swansea logo

City of Sanctuary logo
Chronicles from the margins project logo

Swansea City of Sanctuary logo
Swansea University logo
University of Wales Trinity Saint David logo

4 the region working together logo
The Open University logo with the Wales ribbon